Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odszkodowania z tytułu szkód powstałych w wyniku niewydania decyzji w postępowaniu administracyjnym. P 5/09

Czy przepisy art. 4171 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, dodany ustawa z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim zamyka możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych w wyniku niewydania decyzji w postępowaniu administracyjnym bez uzyskania rozstrzygnięcia stwierdzającego przewłokę wymienionego postępowania;