Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o zgromadzeniach. K 24/13

O zbadanie zgodności:

1) art. 7 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim wprowadza nowy minimalny termin trzech dni roboczych do skutecznego zawiadomienia organów gminy przez organizatora zgromadzenia, z art. 57 Konstytucji RP;

2) art. 7a w związku z art. 6 ust. 2b oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim reguluje kwestię organizacji zgromadzeń przez dwóch lub większą liczbę organizatorów, z art. 31 ust. 3 oraz art. 57 Konstytucji RP;

3) art. 13a w zw. z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim odwołuje się do znamienia "swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy” - jako nieprecyzujących w niezbędnym zakresie znamion czynu zabronionego, z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;